Rijkswaterstaat

Natura 2000 Ijsselmeergebied

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor elk Natura 2000-gebied wordt, samen met verschillende partijen, iedere 6 jaar een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke maatregelen nodig zijn om de natuur in deze gebieden te beschermen. In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen waarvoor Rijkswaterstaat beheerplannen opstelt en uitvoert. Daarnaast zijn binnen deze regio nog twee Natura 2000-gebieden die niet onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen, namelijk de Oostvaardersplassen (Staatsbosbeheer, beheerplan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ) en de Lepelaarplassen (Stichting Flevolandschap onder verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland).

In samenwerking met Zandbeek en Camerik Voortman verzorgen wij in opdracht van Rijkswaterstaat de strategische communicatie voor dit Natura 2000 gebied.